كسي مثل هيچ كس...


«به نام آن يگانه رامشگر نغمه آفرينش »

با سلام...

اندر دل من مها دل افروز تويي

ياران هستند ليك دلسوز تويي

شادند جهانيان به نوروز و به عيد

عيد من و نوروز من ؛ امروز تويي

يا حق

بهشید