كسي مثل هيچ كس...


مصاحبه با استاد ناظري...

مصاحبه با « استاد شهرام ناظری » را در راديو بی بی سی بشنويد:


http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/03/040318_pm-artists_in_radio.shtml
يا حق.


بهشید