كسي مثل هيچ كس...


حقيقت سکوت...

دلتنگيهاي آدمي را باد ترانه اي مي خواند
روياهايش را آسمان پر ستاره ناديده مي انگارد
و هر دانه برفي به اشكي نريخته مي ماند

” سكوت سر شار از سخنان نا گفته است “


از حركات نا كرده
اعتراف به عشقهاي نهان
و شگفتيهاي بر زبان نيامده

در اين سكوت حقيقت ما نهفته است

” حقيقت تو و من “یا حق.

بهشید