كسي مثل هيچ كس...


زندگی...

ما هميشه در جاي ديگري به دنبال ابديت مي گرديم , توجه دروني ما هميشه بسوي چيزي غير از وضع حال وصورت ظاهر ماست ...
در واقع انتظار مرگ را مي كشيم , با اينكه در هر لحظه مي ميريم و زنده مي شويم و زندگي نويني به ما عطا مي شود ؛... پس تنها چيزي كه در تصرف و اختيار ماست همين لحظه و دم است و بس.
(آلن فورنیه)

يا حق.

بهشید